The 2018 InterMat Big Show Pick 'Em Contest is closed.
Contest Rules

Intermat Big Show Pick 'Em Contest Standings

Player 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Pts
Jacob133 0
AmishPinMachine Kyle Snyder - Ohio State Gabe Dean - Cornell Isaiah Martinez - Illinois Zain Retherford - Penn State Jason Nolf - Penn State Dean Heil - Oklahoma State Thomas Gilman - Iowa J'den Cox - Missouri Nathan Tomasello - Ohio State Alex Meyer - Iowa 31
obratsInterMat Platinum Member Kyle Snyder - Ohio State Zain Retherford - Penn State Thomas Gilman - Iowa Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Zahid Valencia - Arizona State Bo Nickal - Penn State Nathan Tomasello - Ohio State Kollin Moore - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 30
reggekid Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Thomas Gilman - Iowa Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Bo Nickal - Penn State Kollin Moore - Ohio State Mark Hall - Penn State Nathan Tomasello - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 34
viking77s77 Kyle Snyder - Ohio State Nathan Tomasello - Ohio State Zain Retherford - Penn State Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Gabe Dean - Cornell Thomas Gilman - Iowa J'den Cox - Missouri Bo Jordan - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 28
Steviered19 Kyle Snyder - Ohio State J'den Cox - Missouri Isaiah Martinez - Illinois Jason Nolf - Penn State Zahid Valencia - Arizona State Nathan Tomasello - Ohio State Zain Retherford - Penn State Thomas Gilman - Iowa Bo Nickal - Penn State Anthony Ashnault - Rutgers 32
hakiza93 Kyle Snyder - Ohio State Thomas Gilman - Iowa Isaiah Martinez - Illinois Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State J'den Cox - Missouri Gabe Dean - Cornell Zahid Valencia - Arizona State Seth Gross - South Dakota State Anthony Ashnault - Rutgers 28
ekeichel Jason Nolf - Penn State Kyle Snyder - Ohio State J'den Cox - Missouri Gabe Dean - Cornell Isaiah Martinez - Illinois Zain Retherford - Penn State Thomas Gilman - Iowa Zahid Valencia - Arizona State Nathan Tomasello - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 32
Nittanykid6969 Kyle Snyder - Ohio State J'den Cox - Missouri Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Thomas Gilman - Iowa Isaiah Martinez - Illinois Gabe Dean - Cornell Nathan Tomasello - Ohio State Zahid Valencia - Arizona State Anthony Ashnault - Rutgers 34
Rdrouillard5 Kyle Snyder - Ohio State J'den Cox - Missouri Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Jason Nolf - Penn State Nathan Tomasello - Ohio State Gabe Dean - Cornell Bo Jordan - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 32
mcghejo Kyle Snyder - Ohio State Gabe Dean - Cornell Zain Retherford - Penn State Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois J'den Cox - Missouri Thomas Gilman - Iowa Mark Hall - Penn State Nathan Tomasello - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 33
Terryside Kyle Snyder - Ohio State J'den Cox - Missouri Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Zain Retherford - Penn State Gabe Dean - Cornell Nathan Tomasello - Ohio State Zahid Valencia - Arizona State Anthony Ashnault - Rutgers 32
hartmane15 Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Zain Retherford - Penn State J'den Cox - Missouri Gabe Dean - Cornell Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Brian Realbuto - Cornell Anthony Ashnault - Rutgers 32
OrangeExprezz Kyle Snyder - Ohio State Zain Retherford - Penn State Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa J'den Cox - Missouri Nathan Tomasello - Ohio State Zahid Valencia - Arizona State Bo Nickal - Penn State Anthony Ashnault - Rutgers 34
steve durose Zain Retherford - Penn State Jason Nolf - Penn State Kyle Snyder - Ohio State Gabe Dean - Cornell J'den Cox - Missouri Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Zahid Valencia - Arizona State Nathan Tomasello - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 33
bbedford62InterMat Platinum Member Kyle Snyder - Ohio State J'den Cox - Missouri Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Bo Nickal - Penn State Mark Hall - Penn State Anthony Ashnault - Rutgers 39
djnels2323 Jason Nolf - Penn State Nathan Tomasello - Ohio State Thomas Gilman - Iowa Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Kyle Snyder - Ohio State J'den Cox - Missouri Bo Nickal - Penn State Mark Hall - Penn State Anthony Ashnault - Rutgers 31
buckweiser Kyle Snyder - Ohio State Gabe Dean - Cornell Isaiah Martinez - Illinois Zain Retherford - Penn State Jason Nolf - Penn State Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Bo Jordan - Ohio State Kollin Moore - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 23
cbart22InterMat Platinum Member Kyle Snyder - Ohio State Isaiah Martinez - Illinois Gabe Dean - Cornell Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Thomas Gilman - Iowa J'den Cox - Missouri Zahid Valencia - Arizona State Nathan Tomasello - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 27
Clapad27 Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State J'den Cox - Missouri Gabe Dean - Cornell Isaiah Martinez - Illinois Mark Hall - Penn State Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 38
ocoachm Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State J'den Cox - Missouri Kyle Snyder - Ohio State Gabe Dean - Cornell Isaiah Martinez - Illinois Nathan Tomasello - Ohio State Thomas Gilman - Iowa Mark Hall - Penn State Anthony Ashnault - Rutgers 36
BigMatt15 Jason Nolf - Penn State Kyle Snyder - Ohio State J'den Cox - Missouri Isaiah Martinez - Illinois Zain Retherford - Penn State Nathan Tomasello - Ohio State Thomas Gilman - Iowa Gabe Dean - Cornell Zahid Valencia - Arizona State Anthony Ashnault - Rutgers 33
bucknutz Kyle Snyder - Ohio State Gabe Dean - Cornell Zain Retherford - Penn State Thomas Gilman - Iowa J'den Cox - Missouri Isaiah Martinez - Illinois Nathan Tomasello - Ohio State Jason Nolf - Penn State Bo Jordan - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 27
zachjlee Jason Nolf - Penn State Kyle Snyder - Ohio State Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Zain Retherford - Penn State Gabe Dean - Cornell Zahid Valencia - Arizona State Nathan Tomasello - Ohio State Kollin Moore - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 25
macbethshoes Kyle Snyder - Ohio State Zain Retherford - Penn State J'den Cox - Missouri Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Jason Nolf - Penn State Gabe Dean - Cornell Nathan Tomasello - Ohio State Zahid Valencia - Arizona State Anthony Ashnault - Rutgers 32
ewcann84InterMat Platinum Member Kyle Snyder - Ohio State Isaiah Martinez - Illinois Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State J'den Cox - Missouri Thomas Gilman - Iowa Bo Nickal - Penn State Mark Hall - Penn State Cory Clark - Iowa Anthony Ashnault - Rutgers 40
wwager Kyle Snyder - Ohio State Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Jason Nolf - Penn State J'den Cox - Missouri Gabe Dean - Cornell Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Zahid Valencia - Arizona State Anthony Ashnault - Rutgers 32
olnjwrassler Gabe Dean - Cornell Isaiah Martinez - Illinois Zain Retherford - Penn State J'den Cox - Missouri Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Thomas Gilman - Iowa Bo Jordan - Ohio State Nathan Tomasello - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 26
gheater4708 Kyle Snyder - Ohio State Thomas Gilman - Iowa Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State J'den Cox - Missouri Anthony Valencia - Arizona State Brian Realbuto - Cornell Nathan Tomasello - Ohio State Sammy Brooks - Iowa Anthony Ashnault - Rutgers 31
Trick Kyle Snyder - Ohio State Zain Retherford - Penn State Jason Nolf - Penn State J'den Cox - Missouri Isaiah Martinez - Illinois Gabe Dean - Cornell Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Zahid Valencia - Arizona State Anthony Ashnault - Rutgers 34
BroNickalback Kyle Snyder - Ohio State Zain Retherford - Penn State Jason Nolf - Penn State J'den Cox - Missouri Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Bo Nickal - Penn State Zahid Valencia - Arizona State Nathan Tomasello - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 38
agninnam Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Gabe Dean - Cornell Thomas Gilman - Iowa J'den Cox - Missouri Isaiah Martinez - Illinois Cory Clark - Iowa Mark Hall - Penn State Anthony Ashnault - Rutgers 37
mattpineroInterMat Platinum Member Jason Nolf - Penn State Kyle Snyder - Ohio State Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois J'den Cox - Missouri Gabe Dean - Cornell Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Mark Hall - Penn State Anthony Ashnault - Rutgers 35
ManbillaInterMat Platinum Member Zain Retherford - Penn State Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State J'den Cox - Missouri Isaiah Martinez - Illinois Bo Nickal - Penn State Bo Jordan - Ohio State Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 39
austin111197 Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa J'den Cox - Missouri Zahid Valencia - Arizona State Nathan Tomasello - Ohio State Bo Nickal - Penn State Anthony Ashnault - Rutgers 34
mnova574 Jason Nolf - Penn State Kyle Snyder - Ohio State Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Gabe Dean - Cornell Thomas Gilman - Iowa J'den Cox - Missouri Mark Hall - Penn State Seth Gross - South Dakota State Anthony Ashnault - Rutgers 34
grkgf Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois J'den Cox - Missouri Gabe Dean - Cornell Thomas Gilman - Iowa Seth Gross - South Dakota State Bo Jordan - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 33
timothykishbach Kyle Snyder - Ohio State Isaiah Martinez - Illinois Jason Nolf - Penn State J'den Cox - Missouri Zain Retherford - Penn State Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Gabe Dean - Cornell Zahid Valencia - Arizona State Anthony Ashnault - Rutgers 31
phelpsp Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Thomas Gilman - Iowa J'den Cox - Missouri Nathan Tomasello - Ohio State Isaiah Martinez - Illinois Bo Nickal - Penn State Mark Hall - Penn State Anthony Ashnault - Rutgers 38
Davidyi567 Kyle Snyder - Ohio State Zain Retherford - Penn State Gabe Dean - Cornell J'den Cox - Missouri Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Mark Hall - Penn State Anthony Ashnault - Rutgers 34
mbren202020 Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State J'den Cox - Missouri Isaiah Martinez - Illinois Mark Hall - Penn State Bo Nickal - Penn State Thomas Gilman - Iowa Cory Clark - Iowa Anthony Ashnault - Rutgers 45
wjsnyder64InterMat Platinum Member Zain Retherford - Penn State Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Nathan Tomasello - Ohio State Thomas Gilman - Iowa Kyle Snyder - Ohio State J'den Cox - Missouri Bo Nickal - Penn State Mark Hall - Penn State Anthony Ashnault - Rutgers 33
bupdike Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Gabe Dean - Cornell J'den Cox - Missouri Zain Retherford - Penn State Thomas Gilman - Iowa Isaiah Martinez - Illinois Nathan Tomasello - Ohio State Bo Jordan - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 32
skullbiter Kyle Snyder - Ohio State J'den Cox - Missouri Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Gabe Dean - Cornell Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Mark Hall - Penn State Cory Clark - Iowa Anthony Ashnault - Rutgers 39
jwelsh1219 Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Gabe Dean - Cornell J'den Cox - Missouri Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Mark Hall - Penn State Anthony Ashnault - Rutgers 35
peter schmidtInterMat Platinum Member Kyle Snyder - Ohio State Gabe Dean - Cornell Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Jason Nolf - Penn State J'den Cox - Missouri Nathan Tomasello - Ohio State Zain Retherford - Penn State Mark Hall - Penn State Anthony Ashnault - Rutgers 26
zkarimattamInterMat Platinum Member Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Kyle Snyder - Ohio State Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State J'den Cox - Missouri Bo Nickal - Penn State Mark Hall - Penn State Anthony Ashnault - Rutgers 36
rodneydeeeee Jason Nolf - Penn State Kyle Snyder - Ohio State Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois J'den Cox - Missouri Gabe Dean - Cornell Zahid Valencia - Arizona State Nathan Tomasello - Ohio State Thomas Gilman - Iowa Anthony Ashnault - Rutgers 33
ptommasino Kyle Snyder - Ohio State J'den Cox - Missouri Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Thomas Gilman - Iowa Isaiah Martinez - Illinois Gabe Dean - Cornell Nathan Tomasello - Ohio State Brian Realbuto - Cornell Anthony Ashnault - Rutgers 34
jdicicco Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Thomas Gilman - Iowa J'den Cox - Missouri Isaiah Martinez - Illinois Gabe Dean - Cornell Zahid Valencia - Arizona State Nathan Tomasello - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 33
drupp77 Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois J'den Cox - Missouri Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Gabe Dean - Cornell Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Mark Hall - Penn State Anthony Ashnault - Rutgers 33
ttyler215 Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois J'den Cox - Missouri Zain Retherford - Penn State Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Bo Nickal - Penn State Mark Hall - Penn State Anthony Ashnault - Rutgers 37
frick741 Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Gabe Dean - Cornell Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Zahid Valencia - Arizona State J'den Cox - Missouri Anthony Ashnault - Rutgers 29
roehrig152 Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Gabe Dean - Cornell J'den Cox - Missouri Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Bo Jordan - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 32
parasling Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Gabe Dean - Cornell Nathan Tomasello - Ohio State Thomas Gilman - Iowa J'den Cox - Missouri Zahid Valencia - Arizona State Anthony Ashnault - Rutgers 30
dcichocki Kyle Snyder - Ohio State Gabe Dean - Cornell Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois J'den Cox - Missouri Jason Nolf - Penn State Bo Jordan - Ohio State Cory Clark - Iowa Joey Dance - Virginia Tech Anthony Ashnault - Rutgers 32
stbirdInterMat Platinum Member Kyle Snyder - Ohio State Zain Retherford - Penn State Jason Nolf - Penn State Gabe Dean - Cornell Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa J'den Cox - Missouri Bo Jordan - Ohio State Nathan Tomasello - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 31
MoThug Zain Retherford - Penn State Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State J'den Cox - Missouri Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Gabe Dean - Cornell Nathan Tomasello - Ohio State Brian Realbuto - Cornell Anthony Ashnault - Rutgers 34
Biggin819lvc Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Gabe Dean - Cornell Thomas Gilman - Iowa Isaiah Martinez - Illinois Nathan Tomasello - Ohio State Mark Hall - Penn State Kollin Moore - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 30
chastiser20 Thomas Gilman - Iowa Zain Retherford - Penn State Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State J'den Cox - Missouri Gabe Dean - Cornell Isaiah Martinez - Illinois Nathan Tomasello - Ohio State Brian Realbuto - Cornell Anthony Ashnault - Rutgers 30
Hi there Kyle Snyder - Ohio State Zain Retherford - Penn State J'den Cox - Missouri Jason Nolf - Penn State Thomas Gilman - Iowa Isaiah Martinez - Illinois Bo Nickal - Penn State Mark Hall - Penn State Seth Gross - South Dakota State Anthony Ashnault - Rutgers 41
jamper1InterMat Platinum Member Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Gabe Dean - Cornell J'den Cox - Missouri Thomas Gilman - Iowa Seth Gross - South Dakota State Mark Hall - Penn State Anthony Ashnault - Rutgers 34
Mike Haemmerle Kyle Snyder - Ohio State Zain Retherford - Penn State Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Gabe Dean - Cornell Thomas Gilman - Iowa J'den Cox - Missouri Nathan Tomasello - Ohio State Mark Hall - Penn State Anthony Ashnault - Rutgers 33
SternOpposition Kyle Snyder - Ohio State J'den Cox - Missouri Gabe Dean - Cornell Zain Retherford - Penn State Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Zahid Valencia - Arizona State Kaid Brock - Oklahoma State Anthony Ashnault - Rutgers 32
The RIPPER Kyle Snyder - Ohio State Zain Retherford - Penn State Jason Nolf - Penn State Gabe Dean - Cornell J'den Cox - Missouri Brian Realbuto - Cornell Thomas Gilman - Iowa Vincenzo Joseph - Penn State Kaid Brock - Oklahoma State Anthony Ashnault - Rutgers 36
Bigbopper1985 Kyle Snyder - Ohio State J'den Cox - Missouri Zain Retherford - Penn State Jason Nolf - Penn State Nathan Tomasello - Ohio State Gabe Dean - Cornell Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Zahid Valencia - Arizona State Anthony Ashnault - Rutgers 34
Brettwhyte Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois J'den Cox - Missouri Bo Nickal - Penn State Mark Hall - Penn State Seth Gross - South Dakota State Joey Dance - Virginia Tech Anthony Ashnault - Rutgers 42
fryteeth Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Zain Retherford - Penn State J'den Cox - Missouri Thomas Gilman - Iowa Gabe Dean - Cornell Cory Clark - Iowa Brian Realbuto - Cornell Anthony Ashnault - Rutgers 35
stulevy Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Thomas Gilman - Iowa J'den Cox - Missouri Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Gabe Dean - Cornell Nathan Tomasello - Ohio State Bo Jordan - Ohio State Anthony Ashnault - Rutgers 32
judodog Jason Nolf - Penn State Thomas Gilman - Iowa Kyle Snyder - Ohio State Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois J'den Cox - Missouri Nathan Tomasello - Ohio State Bo Nickal - Penn State Mark Hall - Penn State Anthony Ashnault - Rutgers 35
hawkeye27 Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Gabe Dean - Cornell J'den Cox - Missouri Thomas Gilman - Iowa Cory Clark - Iowa Zahid Valencia - Arizona State Anthony Ashnault - Rutgers 35
Pin4six Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois J'den Cox - Missouri Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Gabe Dean - Cornell Zahid Valencia - Arizona State Anthony Ashnault - Rutgers 33
Jeagler2 Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois J'den Cox - Missouri Kyle Snyder - Ohio State Gabe Dean - Cornell Zain Retherford - Penn State Nathan Tomasello - Ohio State Thomas Gilman - Iowa Zahid Valencia - Arizona State Anthony Ashnault - Rutgers 30
joeyut Kyle Snyder - Ohio State Gabe Dean - Cornell Jason Nolf - Penn State Thomas Gilman - Iowa Isaiah Martinez - Illinois J'den Cox - Missouri Zain Retherford - Penn State Mark Hall - Penn State Seth Gross - South Dakota State Anthony Ashnault - Rutgers 30
foxwit99InterMat Platinum Member Kyle Snyder - Ohio State Zain Retherford - Penn State Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Nathan Tomasello - Ohio State Gabe Dean - Cornell Thomas Gilman - Iowa Brett Pfarr - Minnesota Zahid Valencia - Arizona State Anthony Ashnault - Rutgers 27
MikeNaymik Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Gabe Dean - Cornell Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Zahid Valencia - Arizona State Kollin Moore - Ohio State Matthew Kolodzik - Princeton Anthony Collica - Oklahoma State 19
davidpdaugherty Kyle Snyder - Ohio State J'den Cox - Missouri Thomas Gilman - Iowa Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Gabe Dean - Cornell Nathan Tomasello - Ohio State Kevin Jack - NC State Bo Jordan - Ohio State Anthony Collica - Oklahoma State 26
mattriley021 Kyle Snyder - Ohio State Isaiah Martinez - Illinois Jason Nolf - Penn State Gabe Dean - Cornell J'den Cox - Missouri Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Dean Heil - Oklahoma State Bo Jordan - Ohio State Anthony Collica - Oklahoma State 27
bigloaf Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State J'den Cox - Missouri Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Zahid Valencia - Arizona State Nathan Tomasello - Ohio State Dean Heil - Oklahoma State Gabe Dean - Cornell Anthony Collica - Oklahoma State 30
ajhutch330 Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa J'den Cox - Missouri Kevin Jack - NC State Zahid Valencia - Arizona State Cory Clark - Iowa Sammy Brooks - Iowa Anthony Collica - Oklahoma State 28
Akuidagreat Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Gabe Dean - Cornell Zain Retherford - Penn State J'den Cox - Missouri Thomas Gilman - Iowa Cory Clark - Iowa Zahid Valencia - Arizona State Joey McKenna - Stanford Anthony Valencia - Arizona State 36
summerlandacres Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Gabe Dean - Cornell J'den Cox - Missouri Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Dean Heil - Oklahoma State Bo Jordan - Ohio State 35
thaneberg Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State J'den Cox - Missouri Gabe Dean - Cornell Isaiah Martinez - Illinois Nathan Tomasello - Ohio State Thomas Gilman - Iowa Joey McKenna - Stanford Bo Jordan - Ohio State 34
Nugman42 Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Gabe Dean - Cornell J'den Cox - Missouri Zain Retherford - Penn State Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Joey McKenna - Stanford Bo Jordan - Ohio State 30
cwills02 Jason Nolf - Penn State Kyle Snyder - Ohio State J'den Cox - Missouri Zain Retherford - Penn State Dean Heil - Oklahoma State Thomas Gilman - Iowa Isaiah Martinez - Illinois Gabe Dean - Cornell Kaid Brock - Oklahoma State Bo Jordan - Ohio State 40
thomps82818 Zain Retherford - Penn State Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois J'den Cox - Missouri Thomas Gilman - Iowa Bo Nickal - Penn State Nathan Tomasello - Ohio State Dean Heil - Oklahoma State Bo Jordan - Ohio State 39
scottm1583 Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois J'den Cox - Missouri Thomas Gilman - Iowa Gabe Dean - Cornell Nathan Tomasello - Ohio State Kevin Jack - NC State Bo Jordan - Ohio State 33
kalamazoo rocco Jason Nolf - Penn State Kyle Snyder - Ohio State Gabe Dean - Cornell Zain Retherford - Penn State Thomas Gilman - Iowa Isaiah Martinez - Illinois J'den Cox - Missouri Dean Heil - Oklahoma State Nathan Tomasello - Ohio State Bo Jordan - Ohio State 33
lglucier Kyle Snyder - Ohio State Gabe Dean - Cornell Jason Nolf - Penn State J'den Cox - Missouri Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Nathan Tomasello - Ohio State Thomas Gilman - Iowa Kevin Jack - NC State Bo Jordan - Ohio State 31
JerryFisher Kyle Snyder - Ohio State J'den Cox - Missouri Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Gabe Dean - Cornell Dean Heil - Oklahoma State Nathan Tomasello - Ohio State Bo Jordan - Ohio State 37
jkwjr52InterMat Platinum Member Kyle Snyder - Ohio State J'den Cox - Missouri Nathan Tomasello - Ohio State Isaiah Martinez - Illinois Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Thomas Gilman - Iowa Bo Nickal - Penn State Dean Heil - Oklahoma State Bo Jordan - Ohio State 35
Jurneyj Isaiah Martinez - Illinois Kyle Snyder - Ohio State Gabe Dean - Cornell Zain Retherford - Penn State Thomas Gilman - Iowa Jason Nolf - Penn State J'den Cox - Missouri Nathan Tomasello - Ohio State Kevin Jack - NC State Bo Jordan - Ohio State 25
jimmybrackets Kyle Snyder - Ohio State Zain Retherford - Penn State J'den Cox - Missouri Gabe Dean - Cornell Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Isaiah Martinez - Illinois Jason Nolf - Penn State Dean Heil - Oklahoma State Bo Jordan - Ohio State 32
bigshow Kyle Snyder - Ohio State J'den Cox - Missouri Zain Retherford - Penn State Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Dean Heil - Oklahoma State Gabe Dean - Cornell Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Bo Jordan - Ohio State 39
Bummmy Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State J'den Cox - Missouri Gabe Dean - Cornell Kyle Snyder - Ohio State Isaiah Martinez - Illinois Thomas Gilman - Iowa Kevin Jack - NC State Seth Gross - South Dakota State Bo Jordan - Ohio State 33
RandyHocken Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois J'den Cox - Missouri Kyle Snyder - Ohio State Zain Retherford - Penn State Thomas Gilman - Iowa Dean Heil - Oklahoma State Nathan Tomasello - Ohio State Bo Nickal - Penn State Bo Jordan - Ohio State 37
BuckeyeWrestler2000 Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Gabe Dean - Cornell Isaiah Martinez - Illinois Nathan Tomasello - Ohio State J'den Cox - Missouri Thomas Gilman - Iowa Anthony Ashnault - Rutgers Bo Jordan - Ohio State 31
rleisure Kyle Snyder - Ohio State Gabe Dean - Cornell Jason Nolf - Penn State Zain Retherford - Penn State Thomas Gilman - Iowa Isaiah Martinez - Illinois J'den Cox - Missouri Nathan Tomasello - Ohio State Dean Heil - Oklahoma State Bo Jordan - Ohio State 31
Psternlieb Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State Isaiah Martinez - Illinois Zain Retherford - Penn State J'den Cox - Missouri Gabe Dean - Cornell Dean Heil - Oklahoma State Thomas Gilman - Iowa Nathan Tomasello - Ohio State Bo Jordan - Ohio State 36
psnyde2 Kyle Snyder - Ohio State Jason Nolf - Penn State J'den Cox - Missouri Zain Retherford - Penn State Gabe Dean - Cornell Isaiah Martinez - Illinois Nathan Tomasello - Ohio State Dean Heil - Oklahoma State Thomas Gilman - Iowa Bo Jordan - Ohio State 37